Teater som bildning och nöje

sep 24 2010

"Teater är vidare ett nöje, som lätt blir populärt, och som sålunda har förmåga att till sin fördel uttränga många dåliga nöjen. Det är alltså av stor kulturell betydelse att sprida detta utmärkta nöje och bildningsmedel, såväl till försummade landsdelar som till försummade folklager, och detta är Skådebanans mål".
   Så skrev Walter Stenström. Han var eldsjälen bakom bildandet av andelsföreningen Skådebanan år 1910.  Han fick tidens kulturella elit att ställa sig bakom företaget och lyckades även förankra idén inom arbetar - och nykterhetsrörelsen. 
   Skådebanan producerade egna teaterföreställningar som skickades ut på landsomfattande turnéer. Man abonnerade också hela föreställningar på teatrarna och bjöd biljetter till låga priser. Den socialdemokratiske ecklesiastikministern Arthur Engberg hade varit verksam i Skådebanan. Efter hans teaterutredning bildades Riksteatern 1934. Skådebanan blev lokalavdelning i Stockholm med uppgift att organisera ett "folkligt teaterintresse i huvudstaden".  Då var Walter Stenström redan död. Hans starka tro på teater som bildning och nöje genomsyrar hans barnpjäser där makten gisslas med humoristisk udd.