Om Dramawebben

Från accessbidrag till forskningsmedel
Arbetet med Dramawebben startade 2006 med statliga accessmedel. Uppdraget var att tillgängliggöra en marginaliserad del av teaterns kulturarv. Vi genomförde en inventering av upphovsrättsligt fri dramatik av kvinnliga författare i Stockholms arkiv och bibliotek. 2008 publicerades en digital katalog över 200 pjäser av kvinnliga dramatiker.
2009 anslog Riksbankens Jubileumsfond ett treårigt infrastrukturellt stöd för digitalisering, katalogisering och fulltextpublicering av upphovsrättsligt fri dramatik. Uppdraget var att digitalisera dramatik av såväl kvinnliga som manliga författare. Den publicerades på www.dramawebben.se .
2012 anslog Vetenskapsrådet forskningsmedel från för att under tre år utveckla Dramawebbens infrastruktur för teoretisk och konstnärlig forskning om äldre svensk dramatik.

 

Upphovsrättsligt fria brukstexter
Vårt syfte är att tillgängliggöra en dramakorpus som är representativ för utvecklingen inom svensk teaterhistoria. Den inbegriper dramatik för vuxna och för barn i vitt skilda genrer som komedier, tragedier, dramer, farser, skoldramer och sagospel.
Vidare har vi valt att publicera all tryckt dramatik i första utgåvor. Denna version ligger i regel närmast den text som använts vid urpremiären. Pjäserna ses i första hand som brukstexter, vilka skrivits för att sättas i scen, tolkas och omtolkas i offentliga föreställningar.

 

Att synliggöra genus, lyfta fram det exkluderade och tillgängliggöra det svåråtkomliga
En viktig målsättning har varit att synliggöra genusförhållanden på det dramatiska fältet i olika epoker. Detta har vi beaktat vid inventering, urval, katalogisering och utveckling av sökfunktionerna på webbplatsen.
Ett annat syfte har varit att lyfta fram dramatik som, trots framgångar i sin samtid, exkluderats av eftervärlden. Vid genomgång av pjässamlingar i olika arkiv och bibliotek har vi hittat bortglömt material från olika epoker. Dramatik av kvinnliga såväl som manliga författare har regelbundet gallrats ut från både repertoar och litteraturhistoriska översiktsverk.
Det kanonkritiska perspektiv som styrt urval och digitalisering har medfört att det på Dramawebben finns dramatik som varken går att köpa i handeln eller låna hem från bibliotek.
August Strindberg har förvisso en oomkullrunkelig position i kanon och hans pjästexter finns tillgängliga i en rad olika utgåvor. Förstautgåvorna är dock svåråtkomliga rariteter som nu finns fritt tillgängliga på Dramawebben.

 

Katalogisering, sökfunktioner och tillgänglighet
Arbetet med utvecklingen av Dramawebben har skett i nära samverkan med användare från den praktiskt arbetande teatern, forsknings- och utbildningsvärlden och den teaterintresserade allmänheten.
För att det ofta helt okända pjäsmaterialet ska bli mer tillgängligt har vi läst varje pjäs och sammanfattat dess handling i katalogen. Pjäserna kan sökas ut efter en rad parametrar som tex antal manliga och kvinnliga roller, tryckår och författarens kön.
I många katalogposter har vi kunnat publicera referat av pressrecensioner vid urpremiären samt artiklar, uppsatser, bild- och ljudfiler.
I katalogposten är du välkommen att skriva in din personliga kommentar om själva pjäsen eller någon specifik iscensättning av den.
Målsättningen är att pjäserna även ska vara tillgängliga via andra tjänster på internet. Varje katalogpost korslänkas därför mot LIBRIS biblioteksdatabas. Metadata tillgängliggörs dessutom i portaler som K-samsök och Europeana.

 

Digitalisering och publicering
Digitalisering har gjorts i samverkan med berörda arkiv. En stor del av materialet har vi själva kunnat skanna på plats i arkiven med projektets egen bärbara bokskanner.
15000 sidor ur Kungliga bibliotekets samlingar av äldre dramatik har digitaliserats av bibliotekets egen avdelning. Just nu digitaliserar vi handskrivna pjäsmanuskript från 17- och 1800 talet i samarbete med Kungliga Teatrarnas Arkiv.
De skannade filerna publiceras som ”TRYCKT” på Dramawebben. Av de ca 500 pjäser som finns i katalogen har ca 200 genomgått Optical Caracter Recognition (OCR). Det innebär att bildfilerna förvandlats till textfiler. Dessa publiceras som ”TEXT” och kan sparas i bearbetningsbart format. Dessa format är fritt tillgängliga under licensen ”CC0.”

CC0
 

Dramawebben och digital humaniora
Under innevarande projektperiod utvecklas Dramawebben till en infrastruktur för forskning inom digital humaniora. All dramatik i Dramawebbens katalog tryckt 1880-1900 har valts ut. Dessa pjäser håller nu på att xml kodas enligt en väl beprövad internationell standard - TEI (Text Encoding Initiative). Dramats struktur med akter, scener, rollfigurer, repliker och scenanvisningar kodas. Därtill görs en semantisk uppmärkning. Relationer mellan rollfigurerna kodas och en återkommande scenisk handling i pjäsmaterialet; textilt handarbete. Den stickande, broderande eller sömmande kvinnan märks upp liksom rekvisita som sybåge, garn och stickor. Alla repliker som handlar om handarbete märks upp liksom det tysta handarbete som pågår mitt under mer eller mindre dramatiska replikväxlingar.
De uppmärkta texterna kommer att publiceras som ”eDrama” i ett format där användare kan gå in och lägga ny kod efter egna tolkningar. Därmed blir Dramawebben en öppen plattform i det nya forskningsfältet digital humaniora.
eDrama tillgängliggörs under licensen ”CC BY SA”.

 

 

Projektledning, redaktion
Marika V Lagercrantz
Ulrika Lindgren
 

eDRAMA – administration, utveckling
Eva Forsbom
Leif-Jöran Olsson

Textkodning
Tove Backhammar
Sara Bergström
Manilla Ernst

Referensgrupp
Johanna Berg, Digisam, Samordningssekretariatet för digitalisering, Riksarkivet
Lars Borin, Språkbanken, Göteborgs universitet
Karin Helander, professor i teatervetenskap, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, prodekanus humanistiska fakulteten, Stockholms universitet

Anslagsförvaltare
Riksteatern

Kontakt
info@dramawebben.se
 

Dramatiken är huvudsakligen hämtad från följande arkiv:
Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv
Kungliga teatrarnas arkiv
Musik- och teaterbiblioteket
Kungliga biblioteket
Svenska Litteratursällskapet i Finland
Svenska barnboksinstitutet

 

Relaterade digitala arkiv
Språkbanken
Litteraturbanken
Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk

 

 

In English
Dramawebben is a digital resource for theatre practitioners, scholars, students and an general public. The website publishes Swedish drama from the 1600s to modern times that is free from copyright. Around 500 plays have been catalogued and published in a variety of full-text versions. In the coming three-year period (2012-2014), financed by the Swedish Research Council, an infrastructure will be set up and a new digital text version, eDrama, will be published to permit searches in the play texts.